Starta iela 8, Rīga, Latvija
AUTORIZĀCIJA

Konfidencialitātes politika

Agufinder.com rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Personas datu apstrādes nolūki

Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – klientiem un citiem www.agufinder.com pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Agufinder.com jebkādu informāciju.

Mēs apstrādājam pastāvīgo klientu personas datus:

  • Kad Jūs ievadāt savus personas datus (t.sk. vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, telefona nr., e-pasta adresi) intertneta vietnē Agufinder.com, vai Agufinder.com veikalā klātienē;
  • Kad Jūs izmantojat Agufinder.com mājas lapu no Jūsu lietotāja konta vai sīkdatņu izmantošanas laikā;
  • Veicot pirkumu vai noformējot pasūtījumu Interneta veikalā vai veikalā klātienē, iesniedzot savus personas datus vai, kad tiek saglabāti dati par Klienta interesēm; (atsevišķos gadījumos, Agufinder.com var palūgt Jūs brīvprātīgi iedot savus personas datus, t.sk. vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi, telefona nr.)
  • Kad Jūs iesniedzat datus, lai noformētu līzingu.

Citu datu apstrāde

Agufinder.com apkopo un apstrādā arī citus datus, kas nav tieši saistīti ar konkrētu fizisko personu (dzimums, vecums, valoda, atrašanās vieta). Turklāt, mēs apkopojam informāciju par Klientu darbību interneta vietnē Agufinder.com, proti, lai saņmetu informāciju par preču grupām un kategorijām, kas visvairāk interesē klientus. Dotajā Privātuma politikā citi dati skaitās kā bezpersonalizētie dati.

Personas datu apstrāde

Agufinder.com izmanto personas datu apstrādi, lai informētu klientus par jaunumiem, akcijām vai pasākumiem, kas ir saistīti ar veikala darbību. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, uzrakstot Pārdevējam vēstuli uz e-pasta adresi.

Kā arī, personas dati tiek izmantoti lai nodrošinātu saistību izpildi, proti, pasūtījumu noformēšanu un piegādi.

Piekrītot Privātuma politikai klients piekrīt savu datu automatizētai apstrādei. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, izmantojot interneta veikala mājas lapu, vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Datu nodošana trešajām personām

Klientu apkalpošanas un saistību izpildes nolūkos Agufinder.com ir tiesības nodot klienta personas datus trešajām personām. Jūsu dati tiek nodoti trešajai personai – līzinga sabiedrībai tajos gadījumos, ja Jūs vēlaties izmantot līzinga sabiedrības pakalpojumus, noformējot pasūtījumu un norādot maksājuma veidu “līzings”.

Trešās personas arī var būt piegādes pakalpojumi.

Kā arī, Personas dati var tikt nodoti kompetentām valsts varas un pārvaldes iestādēm, tostarp tiesībsargājošajām iestādēm, piemēram, policijai vai citām uzraudzības iestādēm, bet tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.

Minikid.lv glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr ir spēkā noslēgtais līgums par pastāvīgo klientu, vai kamēr pastāv juridisks pienākums datus uzglabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, t.sk. izrakstītie rēķini u.c.).

Personas datu izmaiņas

Iesniegtos personas datus var apskatīt, papildināt un izmainīt Agufinder.com mājas lapā sadaļā „Mani dati”. Gadījumā, kad mainās elektroniskā adrese (kas tiek izmantota Agufinder.com majas lapas piekļuvei), Agufinder.com lūdz paziņot par to, rakstot vēstuli uz e-pastu, jo šī informācija nevar tikt mainīta personīgi.

Personas datu aizsardzība

Agufinder.com apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Agufinder.com saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. Piekļuve datu apstrādes funkcijām un izmaiņām ir tikai uz to pilnvarotām personām.

Ja Jums ir aizdomas par Jūsu personas datu pretlikumīgu izmantošanu, vai nodošanu trešajām personām, kas nav saistītas ar Interneta veikala tiešo darbību, Agufinder.com lūdz nekavējoties sazināties ar mums. Tikai tādā gadījumā mēs varam samazināt

iespējamo kaitējumu līdz minimumam.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu vai saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Kā arī, Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt no Agufinder.com piekļuvi saviem personas datiem.

Lai izvairītos no datu un klientu tiesību ļaunprātīgas izmantošanas Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, rakstveida formā klātienē Agufinder.com veikalos, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai

elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Agufinder.com pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Atbilde Klientam tiek sniegta un nosūtīta 30 dienu laikā pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi vai uz e-pasta adresi ierakstītā vēstulē.

Prasība par personas datu apstrādes izbeigšanu tiek uzskatīta par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanu.

Drošība

Visi klienta personīgie dati Agufinder.com vietnes izmantošanas laikā tiek identificēti, kā konfidenciāla informācija. Šifrēts datu pārraides kanāls ar bankām nodrošina Pircēja personīgo datu un banku rekvizītu drošību. Pārdevējam nav piekļuves pie tiem.

Citi noteikumi

Izmantojot interneta vietni www.minikid.lv vai aizpildot speciālu pastāvīgā klienta iesniegumu, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar Distances līgumu un ar Privātuma politiku, kā arī saprot līguma saturu un ir noslēdzis ar SIA “OGRANTI” līgumu, kas uzliek abpusējas saistības un pienākumus. Minikid ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju viņa lietotāja profilā, kā arī, ievietojot to www.minikid.lv mājaslapā.

Datu pārvaldnieks un persona, kas atbildīga par personīgo datu apstrādi ir SIA “OGRANTI”. Ja Jums rodas jautājumi par personas datu apstrādi var par Privātuma politikas saturu, varat rakstīt uz e-pastu info@agufinder.com.

Gadījumā, ja Jums ir pretenzijas par personīgo datu apstrādi mūsu uzņēmumā, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā. Valsts datu inspekcijas

darbības mērķis ir aizsargāt cilvēka pamattiesības un pamatbrīvību datu aizsardzības jomā.